Informacja Administratora – zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO)

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest TECHTOM Tomasz Bonisławski, Ignatki-Osiedle ul. Przejezdna 2 lok. 11, 16-001 Kleosin, tel. 602 189 755, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., http://techtom.com.pl/.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:
          a. przedstawienia oferty naszych usług na Pani/Pana żądanie, wykonania umowy i po jej wykonaniu wystawienia faktury VAT (art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO);
          b. kontaktu dotyczącego nawiązania lub zachowania relacji biznesowej związanej ze świadczonymi przez Panią/Pana usługami lub towarami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 3. Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, podmiotom prowadzącym działalność bankową, operatorowi pocztowemu lub kurierowi oraz podmiotom realizującym obsługę informatyczną.
 4. Państwa dane osobowe przechowywane są wyłącznie przez okres niezbędny do wykonania przez na nas obowiązków prawnych, wiążącej nas umowy lub istnienia prawnie uzasadnionego interesu związanego z nawiązaniem lub zachowaniem relacji biznesowych.
 5. Posiada Pani/Pan:
          a. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
          b. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
          c. na podstawie art. 17 RODO prawo do usunięcia danych Pani/Pana danych osobowych poza sytuacjami określonymi w art. 17 ust. 3 lit. b lub e;
          d. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
          e. na podstawie art. 20 RODO prawo do przenoszenia dotyczących Pani/Pana danych osobowych, z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 20 ust. 2 i 4 RODO;
          f. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych;
          g. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem przedstawienia oferty naszych usług i/lub warunkiem zawarcia umowy.
 7. W przypadku kontaktu dotyczącego nawiązania lub zachowania relacji biznesowej związanej ze świadczonymi przez Panią/Pana usługami lub towarami przetwarzane są dane teleadresowe pozyskane z Pani/Pana strony internetowej lub ogólnie dostępnych serwisów z danymi teleadresowymi.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.